Prohlášení monarchistů

Vážení monarchističí přátelé, velmi se omlouváme za email, který koloval počátkem března 2022 a  do něhož byla vložena i naše emailová adresa. 

 S vlastenci, kteří nejen že neumí česky a překrucují fakta, NEMÁME A NECHCEME MÍT NIC SPOLEČNÉHO. Jak jsme z adresáře zjistili, tito "vlastenci", kteří tak horlivě rozesílají maily tohoto druhu, jsou vlastenci ruští, nikoli čeští. Od českých lidí, jimž záleží na demokracii, svobodě slova a právním státu, bychom očekávali, že se těchto hodnot budou držet a ctít je.

S kruhy kolem SPD, Landy, Volného, Babiše, T. Okamury, Zemana, Peterkové, Majerová - Zahradníková, Černohorského, Lisové, TRIKOLORY, PŘÍSAHY, podivných řádů a podobných existencí, kteří jen zneužívají emaily společností k šíření svých názorů, které mají velmi daleko k faktům, s nimi nemáme a nechceme mít nic společného. 

 Emailové adresy odkazující na weby zlatyspendlík.cz nebo protonmail.com, volnýblok.cz, ligalibe.cz, chíplpes.cz a jiné vybrané,   se ohrazujeme proti zapsání do takového adresáře. 

Považujeme to za primitivní útok proti pravdě a proti demokracii i proti svobodě a za pokus znevěrohodnit občanskou společnost.

Přijměte naši omluvu. Jsme v adresáři nedopatřením a bez našeho souhlasu. S tvrzením emailové zprávy nesouhlasíme. 

České proruské kruhy a ruské vlastence odmítáme. 

 Neakceptujeme.


Jsme za jednotnou Evropu, NATO, za demokracii a svobodný západní svět. Podporujeme odvahu a statečnost ukrajinského lidu a přejeme si brzké ukončení ruské agrese proti svobodě a demokracii. 


S pozdravem

Evropa Ex Machine

MONARCHISTÉ - DEUS REX PATRIA 

www.monarchisti.cz

Doména založena roku 2003. 


28. 10. 2018 zvolen název Monarchisté  


Náš prvotní cíl: 
Obhájit našeho současného titulárního českého krále 
a jeho právo na dědictví svatováclavské koruny. 

Vybudovat dobré jméno české společnosti a českých lidí.  

Máme ambici být hnutím, které navrátí právní charakter státu české společnosti s českým králem  v čele státu podle zákona.
1️⃣ Naším cílem je obnova monarchie Země Koruny české (Corona regni Bohemiae), tedy státního útvaru, který je tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále (Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské v hranicích současné ČR) a obnova samosprávného zemského zřízení.


2️⃣ Českým panovníkem podle nástupnického práva je Karel IV. Habsburský nebo jiná osoba, kterou Karel IV. buďto sám určí (pokud nebude mít zájem o český trůn pro sebe ani pro svůj rod) anebo kterou určí Zemský sněm (parlament).


3️⃣ Sídlem panovníka a královské kanceláře je Pražský hrad.


4️⃣ Za základní právní dokumenty zemí Koruny české uznáváme Zlatou bulu sicilskou a související Zlaté buly Ulmské a Melfské, jakož i buly Karla IV. Lucemburského, kterými ustanovil propojení jednotlivých zemí pod Svatováclavskou korunou i státní svrchovanost. Na jejich základě hodláme vybudovat konstituční monarchii se silnou rolí panovníka a se zachováním demokratického parlamentního systému.


5️⃣ Naším cílem není obnova Rakousko-Uherské monarchie ani ztráta či omezení státní svrchovanosti připojením k obnovené rakouské monarchii či k jakémukoliv jinému státnímu celku (ledaže by o tomto spojení - např. formou konfederace - s jiným státem rozhodl český parlament nebo všelidové hlasování).


6️⃣ V zájmu zachování suverenity našeho státu nechceme propojení s jinými státy bývalé podunajské monarchie formou personální unie spojené osobou společného panovníka (ledaže by o personální unii s jiným státem rozhodl český parlament nebo všelidové hlasování).


Programové cíle


 1. Očištění myšlenky monarchie od ideologických předsudků, zakořeněných ve výkladu české historie
 2. Základními hodnotami jsou pro nás hodnoty vycházející z antických a židovsko křesťanských tradic.
 3. Posílené postavení tradiční rodiny ve společnosti.
 4. Podpora vzdělanosti. 
 5. Podpora svobodného podnikání.
 6. Podpora národních tradic, obnova kulturního fondu a vzhledu měst a obcí.
 7. Vymahatelnost práva - posílení pravomocí soudů, rychlejší s. řízení, zákaz jakékoli podpory juvenilní justice, zestátnění anonymních akcií, zákaz zadávání státních zakázek firmám, které v Čechách nemají trvalé sídlo.
 8. Zemědělská, lesní půda a vodohospodářství, mají přednostní postavení před developerskými projekty.
 9. Odpolitizování státní správy. Odborná příprava st. úředníků. Vyšší odpovědnost. Nejvýše dvě volební období pro poslance a tři vol. období  pro senátory. Potom pět let pauza v politice.
 10. Ustanovení společenské kontroly práce politiků.
 11. Posílení a nové pravomoci NKÚ.
 12. Politika bez tajných sponzorů a majetková přiznání politiků.
 13. Konstituční monarchie s posílenými pravomocemi panovníka a senátu.
 14. Přístup k EU a NATO - jsme její součástí.
 15. Politika nesmí pronikat do státní správy, NKÚ.
 16. Panovník je součástí politického života.  Ne pouze symbol a kladeč věnců.
 17. Panovník chrání svůj lid, tedy vás, před vašimi politiky. 

Zasílání novinek 

Kde nás ještě najdete

Tato stránka slouží k velmi stručné prezentaci článků o monarchii, politice, panovnické rodině i jako obhajoba našich společenských a politických cílů.

Název domény v obecné češtině byl vybrán záměrně i přes možností výběru požadované domény ve spisovném tvaru.

Naleznete nás také na dalších sociálních sítích.

FACEBOOK, TWITTER

Facebook: 

skupiny:  Monarchisté Think Tank, Návrat krále, Královské fórum.

stránky: Monarchisté, Česká monarchie, Spolek pro obnovu českého království, Královské forum, JV český král Karel, Několik slov o naší historii

Původně jsme roku 2004 založili "sdružení"  Monarchistická aliance, která vznikla jako samostatný a měla zůstat jako nezávislý subjekt. Název monarchistická aliance jsme museli přenechat jinému subjektu, s nímž už nic společného nemáme. 

Neměli jsme v úmyslu pořídit se právnímu prostředí republiky. 

Nevznikli jsme  jako konkurence již tehdy existující politické strany Koruny české, ale jako subjekt sdružující ostatní české monarchisty a jako spolupracující subjekt se všemi, kteří v návratu monarchie spatřují vysokou politickou kulturu a pevný právní řád i demokracii. 

Nejsme nikomu nadřazeni ani podřízeni. 

Nám nadřazen je pouze legitimní český král, dnes de facto titulární

Jeho královská Výsost Karel Habsburg Lotringen *1961 

***

U založení jsme byli dva.  Nyní je nás nesrovnatelně víc.

Zatím nemáme ambici být politickou stranou.

Vystupujeme pod neutrálním názvem MONARCHISTÉ.

Nemáme právo a dělat to ani nebudeme, abychom někomu potvrzovali šlechtický titul nebo dohledávali šlechtické předky. Naším členem se může stát každý, napříč politickým spektrem, náboženské, profesní, sociální či akademické příslušnosti. 

Najdete mezi námi nejen dělníky a akademiky, ale i architekty, mladé studenty, učně, matky na mateřské, IT specialisty, ekonomy, umělce, hospodské, politology, učitele, lékaře, kněze,   řemeslníky, penzisty a příslušníky staré někdejší aristokracie a další.

***

Stará Sněmovna na Pražském Hradě
Stará Sněmovna na Pražském Hradě
https://www.facebook.com/Monarchiste